Bohater katechezy

mf

publikacja 02.11.2016 14:57

Można już zgłaszać kandydatów do plebiscytu na najlepszego nauczyciela religii.

Bohater katechezy Kandydatów można zgłaszać do 3 lutego 2017 r. Roman Koszowski /Foto Gość

Gliwicki oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” organizuje Plebiscyt „Bohater Katechezy”, do którego można zgłaszać nauczycieli religii pracujących w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie diecezji gliwickiej.

– Celem plebiscytu jest docenienie pracy katechetów, nieraz bardzo ciężkiej i absorbującej. Chcemy, żeby młodzież wskazała te osoby, które się najbardziej angażują w ramach lekcji, ale też w tym czasie pozalekcyjnym. A katecheci mogli zobaczyć sens tej swojej pracy, którą ktoś docenia – wyjaśnia koordynatorka plebiscytu Anna Meslin.

Mogą być zgłaszani wszyscy katecheci – świecy, księża, siostry i bracia zakonni. W pierwszym etapie konkursu, trwającym od 2 listopada do 3 lutego 2017 r., uczniowie i dyrektorzy szkół proponują kandydatów.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko katechety, nazwę szkoły i uzasadnienie, dlaczego zasługuje on na tytuł „Bohatera Katechezy” (zaangażowanie w wychowanie młodzieży w wierze, podejście do ucznia, autorytet, zaangażowanie w dzieła miłosierdzia, współpraca z parafią, osiągnięcia katechetyczno-dydaktyczno-pedagogiczne – konkursy, akademie, praca w szkole).

Zgłoszenia należy przesyłać do 3 lutego 2017 r. na adres: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, ul. 3 Maja 26, 40-096 Katowice lub e-mail: katowice@civitaschristiana.pl.

Kapituła plebiscytu, której przewodniczy ks. Adam Spałek, diecezjalny wizytator katechizacji oraz duszpasterz nauczycieli i wychowawców, wyłoni tych, którzy przejdą do kolejnego etapu. Następnie do 30 kwietnia będzie można głosować na nich na Facebooku.

Patronat honorowy nad konkursem objął bp Jan Kopiec i Sekcja Szkolno-Katechetyczna gliwickiej kurii. Plebiscytowi patronuje też Gość Gliwicki.

Laureat plebiscytu otrzyma tytuł „Bohatera Katechezy 2017”, statuetkę i tablet multimedialny. Regulamin dostępny jest na okwb.pl, w siedzibie stowarzyszenia Civitas Christiana oraz na następnej stronie.

 

Regulamin PLEBISCYTU „BOHATER KATECHEZY DIECEZJI GLIWICKIEJ”

 

Art. 1. - Postanowienia ogólne.

Plebiscyt „BOHATER KATECHEZY” (dalej: Plebiscyt) jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział w Gliwicach, ul. Kościelna 4 pod patronatem honorowym JE Biskupa Gliwickiego Jana Kopca oraz Sekcji Nauki i Kultury Chrześcijańskiej, Sekcja Szkolno- Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach ul. Łużycka 1, z patronem medialnym – Gliwickiego Oddziału Gościa Niedzielnego (dalej: Gość Niedzielny), ul. Jana Pawła II 7, 44-100 Gliwice .

1. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).

2. Organizator oświadcza, że w związku z Plebiscytem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.

3. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, a także wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku, ma charakter dobrowolny. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do kandydatów i laureatów Plebiscytu.

4. Plebiscyt jest prowadzony na terenie Diecezji Gliwickiej.

5. Plebiscyt trwa od 02 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. i zostanie przeprowadzony etapowo.

6. W skład Kapituły wchodzą: Diecezjalny Wizytator Katechizacji , Przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Asystent Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

7. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu czuwa Kapituła.

Art. 2 - Warunki uczestnictwa w Plebiscycie.

1. Udział w Plebiscycie jako zgłaszający kandydatów do tytułu „BOHATER KATECHEZY mogą wziąć uczniowie i dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w terminie określonym w Regulaminie).

2. Plebiscyt przeznaczony jest dla katechetów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu diecezji gliwickiej.

3. Jako kandydat do tytułu „Bohater Katechezy” może zostać zgłoszony katecheta pracujący w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie diecezji gliwickiej, charakteryzujący się nieposzlakowaną opinią, posiadający osiągnięcia na polu katechetycznym spełniający kryteria określone w zasadach pełnienia posługi katechetycznej, które określa Konferencja Episkopatu Polski w Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce.

Art. 3 - Etap I Plebiscytu – zgłaszanie kandydatur.

1. Etap I Plebiscytu trwa od 02 listopada 2015 r. do 03 lutego 2017 r. i obejmuje zgłaszanie przez uczniów kandydatów do tytułu „Bohater Katechezy”

2. Kandydatów można zgłaszać: a) pocztą na adres Organizatora – Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, ul. 3-go Maja 26, 40-096 Katowice, lub e-mailem na adres : katowice@civitaschristiana.pl

3. Zgłoszenie winno zawierać: - imię i nazwisko zgłoszonego katechety oraz nazwę i adres szkoły, w której jest nauczycielem, oraz uzasadnienie propozycji zgłoszenia katechety nieprzekraczające jednej strony A4 (osiągnięcia, nieposzlakowana opinia) oraz pozytywną opinię dyrektora szkoły.

4. Uczeń może zgłosić jednego kandydata do tytułu „Bohater Katechezy”,

5. Dokonując zgłoszenia, uczeń przyjmuje jednocześnie odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu, a w szczególności za okoliczność, że zgłoszony kandydat rzeczywiście wykonuje obowiązki katechety.

6. Zgłoszenia nadesłane po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej nie będą brane przez Organizatora pod uwagę. O zachowaniu terminu decyduje chwila doręczenia zgłoszenia na adres Organizatora.

7. Kapituła Plebiscytu dokona oceny zgłoszonych kandydatur i ostatecznej kwalifikacji zgłoszonych kandydatur do II etapu. Decyzja Kapituły w tym zakresie jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół.

8. Lista kandydatur zakwalifikowanych do II etapu plebiscytu zostanie opublikowana w Gliwickim Gościu Niedzielnym oraz na stronach gliwice.gosc.pl i www.okwb.pl Każdej z osób, której dane zostaną zamieszczone na tej liście, przysługuje prawo żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia tych danych, o czym Organizator zamieści informację na stronach, o których mowa powyżej. Zgłoszenie żądania usunięcia danych jest jednoznaczne z rezygnacją uczestnictwa kandydatury w Plebiscycie.

Art. 4 - Etap II Plebiscytu – głosowanie.

1. Etap II Plebiscytu obejmuje głosowanie na zakwalifikowanych do tego etapu kandydatów. Dokonując głosowania uczestnicy wyrażają zgodę na udział w głosowaniu na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Głosowanie na zakwalifikowanych do II etapu Plebiscytu kandydatów odbywa się poprzez kliknięcie lubię to na facebook.com/bohater katechezy diecezji gliwickiej od 13. 03.2017 r. do dnia 30.04. 2017 do godziny 23.59.59.

3. Uczestnik może oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata.

Art. 5 - Rozstrzygnięcie Plebiscytu.

1. W terminie 5 dni od zakończenia głosowania Kapituła Plebiscytu dokona na posiedzeniu podliczenia głosów oddanych w Plebiscycie, a także ostatecznego ustalenia i zatwierdzenia wyniku Plebiscytu. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół. Decyzja kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2. Laureatem Plebiscytu zostanie Kandydat lub Kandydatka, która otrzyma najwięcej głosów liczonych według sumy głosów oddanych za pomocą facebooka. Jeżeli więcej niż jeden Kandydat lub Kandydatka uzyska ilość głosów uprawniających do odbioru nagrody, możliwe jest podjęcie przez Organizatora decyzji o zwiększeniu liczby Laureatów.

3. Laureat plebiscytu otrzymujący tytuł „Bohater katechezy2017r.” otrzyma statuetkę oraz nagrodę rzeczową. Dwóch kolejnych kandydatów, którzy otrzymają najwięcej głosów liczonych według sumy głosów oddanych za pomocą facebooka otrzyma wyróżnienia i dyplomy.

4. O terminie mi miejscu wręczenia Nagrody Laureaci zostaną powiadomieni w osobnym piśmie

5. Lista laureatów zostanie opublikowana w Gliwickim Gościu Niedzielnym oraz w serwisach internetowych gliwice.gosc.pl oraz www.okwb.pl w dniu następnym po dniu, w którym odbędzie się Gala Plebiscytu.

6. Zgłoszenie się Laureata na Galę Plebiscytu i odbiór nagrody jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku Laureata oraz jego danych osobowych, ewentualnie danych reprezentowanego przez niego podmiotu, w materiałach redakcyjnych sprawozdawczych dotyczących Plebiscytu, publikowanych w Gliwickim Gościu Niedzielnym oraz w serwisie internetowym gliwicki.gosc.pl, oraz okwb.pl w tym na liście Laureatów o której mowa powyżej w ust. 7.

Art. 6 - Postanowienia Końcowe.

1. Organizator Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Plebiscytu, zmiany terminu ogłoszenia listy Laureatów oraz innej korzystnej dla Uczestników zmiany Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.

2. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator będzie zobowiązany do udostępnienia uczestnikom aktualnie obowiązującego Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin i wszystkie informacje dostępne będą w trakcie Plebiscytu w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz na stronach gliwice.gosc.pl oraz okwb.pl

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek okoliczności wynikające z działania poczty lub dostawców usług telekomunikacyjnych.

5. Biorąc udział w Plebiscycie Uczestnik akceptuje treści niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, oraz w nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

6. Podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego oraz wydającym nagrodę w rozumieniu prawa podatkowego jest Organizator.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo powszechnie obowiązujące.

8. Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd miejscowy właściwy dla siedziby Organizatora.

9. Prawo interpretacji przepisów niniejszego regulaminu należy do Kapituły Plebiscytu.

10. Przepisy Regulaminu nie naruszają bezwzględnie obowiązujących norm wynikających z przepisów o ochronie konsumentów.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.10. 2016r.