Katowice. Komunikat Dziekana do społeczności Wydziału Teologicznego UŚ

Ks. prof. UŚ Jacek Kempa skierował słowo do wszystkich tworzących wspólnotę akademicką WTL. Zaapelował o dialog i debatę "prowadzoną w duchu poszanowania prawdy i służby najwyższym wartościom".

Publikujemy cały tekst komunikatu:

Nauka o godności człowieka i nienaruszalności ludzkiego życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci jest jednym z fundamentów etycznych katolicyzmu. Ważne miejsce zajmują w niej argumenty wskazujące na jej uniwersalną wartość. Wiemy, że problem jej powszechnej akceptowalności jest od lat przedmiotem debat i gorących sporów. Dzieje się tak, gdyż sens tej nauki głęboko przenika sumienia i doświadczenie życiowe wielu kobiet i mężczyzn. Uprzywilejowanym miejscem dla takich debat, prowadzonych w duchu poszanowania prawdy i służby najwyższym wartościom, jest uniwersytet.

Nawiązując do słów Rektora UŚ: “wobec narastającego konfliktu społecznego uniwersytet musi być wzorem dla debaty publicznej; miejscem, gdzie najtrudniejsze problemy poddaje się namysłowi i rozstrzygnięciu w dialogu ekspertów” proszę wszystkie osoby tworzące wspólnotę akademicką wydziału: studentki i studentów oraz wszystkich pracowników, aby w duchu szacunku wobec drugiego starały się podejmować dialog, a unikały wszystkiego, co sprzeciwia się tak pojętej misji uniwersytetu i może sprzyjać eskalacji konfliktów.

Potrzebujemy spotkania, szczerej rozmowy, miejsca na podzielenie się troskami, na wyjaśnianie skomplikowanej sytuacji, a wiemy, że stan pandemii tego nie ułatwia. Wykorzystujmy zatem dostępne nam środki techniczne do spotkań służących tym dobrym celom.

Ks. Jacek Kempa
Dziekan Wydziału Teologicznego UŚ

Katowice, 30.10.2020

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..