Nowy numer 17/2024 Archiwum

Będziemy wspierać biskupa

Rozmowa z ks. Krzysztofem Śmigierą, sekretarzem Rady Kapłańskiej, proboszczem parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy

Ks. Waldemar Packner: Dwa tygodnie temu biskup gliwicki Jan Kopiec wręczył dekrety członkom nowej Rady Kapłańskiej Diecezji Gliwickiej. Jakie są jej zadania?

Ks. Krzysztof Śmigiera: - Patrząc z perspektywy proboszcza najtrafniejsze wydaje mi się porównanie rady kapłańskiej do rady duszpasterskiej w parafii. Obie mają głos doradczy – jedna względem proboszcza, druga względem biskupa. Opinie rady kapłańskiej mogą pomóc księdzu biskupowi w podjęciu decyzji, zwłaszcza w trudnych kwestiach, oraz być przydatne w naświetleniu szerszego kontekstu omawianych zagadnień. Zdanie rady kapłańskiej nie jest dla biskupa wiążące, jest jedynie głosem doradczym, a biskup zawsze podejmuje decyzje całkowicie samodzielnie.

W jaki sposób dobierani są księża wchodzący w skład rady?

- Rada kapłańska naszej diecezji liczy 26 księży. Jest w niej zawsze biskup pomocniczy oraz kapłani, którzy zgodnie ze statutem, wchodzą do rady z racji pełnionych w diecezji funkcji i zadań, choćby kanclerz kurii, ekonom diecezjalny, rektor seminarium duchownego czy dyrektor wydziału duszpasterskiego. Drugą grupę stanowią księża z wolnej nominacji księdza biskupa, który uznaje, że ich obecność w radzie może być potrzebna. Do rady wchodzi także piętnastu księży, wyłonionych w tajnych wyborach. Takie wybory odbyły się w naszej diecezji w listopadzie. Księża pochodzący z wyboru reprezentują proboszczów, wikarych, seniorów, zakonników oraz pełniących różne zadania w diecezji. To powoduje, że w radzie reprezentowany jest głos wszystkich księży, niezależnie od wieku i pełnionych funkcji.

Jakie zadania czekają nową radę?

- Na pierwszym spotkaniu padła propozycja, aby z rady wyłoniły się trzy mniejsze zespoły, z których każdy zajmowałby się innymi zagadnieniami; jeden sprawami personalnymi, drugi zagadnieniami duszpasterskimi, a praca trzeciego zespołu dotyczyłaby zagadnień ekonomiczno-gospodarczych. W ten sposób nie trzeba by zwoływać za każdym razem całego składu rady. Podział na trzy mniejsze zespoły pokazuje również zadania, którymi ma zajmować się rada.

Kto stoi na czele rady i jakie są zadania jej sekretarza?

- Radę kapłańską zwołuje zawsze biskup ordynariusz, który przewodniczy obradom i określa sprawy, które mają być przedmiotem obrad. Do kompetencji biskupa ordynariusza należy także ogłaszanie postanowień rady. Zadaniem sekretarza jest koordynowanie pracami rady oraz sporządzanie protokołu z jej posiedzeń.

Ile trwa kadencja rady?

- Kadencja wynosi pięć lat. Kodeks Prawa Kanonicznego określa, że rada nigdy nie może działać bez biskupa diecezjalnego. Z chwilą wakatu na stolicy biskupiej działalność rady ustaje, a jej funkcje przejmuje kolegium konsultorów.

Kto je tworzy?

- Konsultorzy wybierani są przez biskupa diecezjalnego spośród członków rady kapłańskiej. W naszej diecezji jest jedenastu konsultorów. Obradom tego gremium również przewodniczy biskup diecezjalny.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy